Hội Nghị Tổng Kết Cuối Năm 2017 (29/12/2017)

Thực hiện: Thái Văn Lộc - Trần Thanh Huy