Hội Thi Điều Dưỡng Giỏi BVĐK Tân Hồng Ngày 19, 21-09-2017

Thực hiện: Thái Văn Lộc - Trần Thanh Huy