Tập huấn PCCC BVĐK Tân Hồng Ngày 29-09-2017

Thực hiện: Thái Văn Lộc - Trần Thanh Huy