LỊCH CÔNG TÁC BAN GIÁM ĐỐC TTYT HUYỆN TÂN HỒNG

CHỌN THÁNG:
Nội dung
Người chủ trì/Tham dự
Thời gian
Địa điểm
Thành phần
Ghi chú

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN HỒNG
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Tân - Giám Đốc TTYT Huyện Tân Hồng
Số 09 Trần Phú, Khóm 3, TT. Sa Rài H.Tân Hồng - Đồng Tháp
ĐT: 02773. 830039 (Hành Chánh), 02773. 830995 (Cấp Cứu), 0966.741.717 (Ban Giám Đốc)
Email:bvdktanhong@gmail.com - Copyright© bvdktanhong.vn