SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
TTYT HUYỆN TÂN HỒNG

     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    BẢNG XẾP TRỰC CHUYÊN MÔN    
    ( Từ đến )  

 

Ngày trực
Lãnh đạo /TD /ĐDN
BS Ngoại
BS Nội
Siêu Âm
Phòng Khám
HSCC
Sản
Ngoại
Nội
Nhiễm
Đông Y
Nhi
Xét Nghiệm
X -Quang
Tổ Thu
Tài Xế
Bảo Vệ/ Điện Nước
Ngày
Đêm
Ngày
Đêm
Thứ 2
25/01
Quý (Út)
Quới
Chiến Sơn Danh
Bình Đa
Tấn,Dung,Đa, Định,Loan(s),M.Anh, Hường,Kiều,Quí, Bích,Ngoc
Lộc Oanh Tùng
Phương Cầu Đức
Anh Phương
V.Diễm Trâm
Lượm
Xuyên Mẹo
Hiệp
Nhân
Hiền
Bình
Hiếu
Ngân
Cường
Lưng Nguyên
Thứ 3
26/01
Út (Quý)
Quới
Đa, Định Giao
Bình Đa
Tấn,Dung,Đa, Định,Loan,M.Anh, Hường,Kiều,Quí, Bích,Ngọc
Bông Hồng Nhật
Lộc Oanh Tùng
Đan Hiểu
Anh Phương
Vân
Hằng Nhi
Vui
Thủ
Lụa
Liểu
Phong
Vân
Huy
Chung Bình
Thứ 4
27/01
Khải
Quới
Tâm Linh Giang
Bình
Tấn,Dung,Đa(s), Định(s),Loan,M.Anh, Hường,Kiều, Quí,Bích,Ngọc
Phương Cầu Đức
Bông Hồng Nhật
V.Diễm Trâm
Đan Hiểu
Giàu
Mai Thanh
Hoàng
Hằng
Mai
Bích
Cảnh
Kiệt
Sang
Võ, Tạo
Thứ 5
28/01
Tân
Gái
Bình Xuyên Dư
Bình Đa
Tấn,Dung,Đa, Định,Loan,M.Anh, Hường,Kiều,Quí, Bích,Ngọc
Lộc Oanh Tùng
Phương Cầu Đức
Anh Phương
V.Diễm Trâm
Lượm
Xuyên Mẹo
Hiệp
Nhân
Hiền
Hận
Phong
Sang
Lưng Nguyên
Thứ 6
29/01
Thành
Gái
Tấn Tín Nhi
Đa
Tấn,Dung,Đa, Định,Loan,M.Anh, Hường,Kiều,Quí, Bích,Ngọc
Bông Hồng Nhật
Lộc Oanh Tùng
Đan Hiểu
Anh Phương
Vân
Hằng Nhi
Vui
Thủ
Lụa
Sơn
Hiếu
Ngân
Cường
Chung Bình
Thứ 7
30/01
Út
Quới
Lũy Loan Danh
X
X
Phương Cầu Đức
Bông Hồng Nhật
V.Diễm Trâm
Đan Hiểu
Giàu
Mai Thanh
Hoàng
Hằng
Mai
Bình
Cảnh
Vân
Huy
Võ, Tạo
CN
31/01
Quý
Quới
Hồ Kiều Giao
X
X
Lộc Oanh Tùng
Phương Cầu Đức
Anh Phương
V.Diễm Trâm
Lượm
Xuyên Mẹo
Hiệp
Nhân
Hiền
Liểu
Hiếu
Kiệt
Sang
Lưng Nguyên

* GHI CHÚ:

GIÁM ĐỐC

 

 

 

NGUYỄN VĂN TÂN