SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
TTYT HUYỆN TÂN HỒNG

     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    BẢNG XẾP TRỰC CHUYÊN MÔN    
    ( Từ đến )  

 

Ngày trực
Lãnh đạo /TD /ĐDN
BS Ngoại
BS Nội
Khoa
Khám Bệnh
Khám Lao
HSCC
Sản
Gây Mê
Ngoại
Nội
Nhiễm
Đông Y
Nhi
Xét Nghiệm
Phòng Mổ
CĐHA
Tổ Thu
Tài Xế
Bảo Vệ/ Điện Nước
KH
NV
Dược
KS
NK
ATTP
KS
BT
Tiêm
ngừa
Ngày
Đêm
Ngày
Đêm
Thứ 2
17/06
Chung
Tín
Tâm Tiền
Tấn, Dung, Đa, Kiều, Hường, Quyến, Xuyên, Giao, Ngọc, Hải, Huy, Hiền
Linh
Phương Giàu Thi
Bông Hồng Thi
Anh Phương
Đan Diễm
Trọng Minh
Lộc
Xuyên Nhi
Hoàng
Trị
Mai
Sơn
Cầu
Định Phong
Vân
Huy Sĩ
Lưng Hồng Nguyên
Thứ 3
18/06
Tùng
Dương
Lũy Nhi
Tấn, Dung, Đa, Kiều, Hường, Xuyên, Giao, Ngọc, Hải, Huy, Hiền
Linh
Giao Kiệt Hương
Phương Giàu Thi
Trâm Lợi
Anh Phương
Định Chen
Nguyễn
Oanh Mẹo
Hiền
Thủ
Hiền
Thuận
Lượm
Tú Cảnh
Sang
Sĩ Cường
Võ Nữa Tạo
Thứ 4
19/06
Thanh
Gái
Tấn Sơn
Tấn, Dung, Đa, Kiều, Hường, Xuyên, Giao, Ngọc, Hải, Huy, Hiền
Linh
Bông Hồng Thi
Giao Kiệt Hương
Đan Diễm
Trâm Lợi
Trọng Minh
Thanh
Lắm Loan
Hoàng
Tuyết
Hằng
Hận
Lượm
Định Hiếu
Nhung
Huy Sĩ
Lưng Hồng Nguyên
Thứ 5
20/06
Thành
Tín
Giang Tiền
Dung, Đa, Kiều, Hường, Quyến, Xuyên, Giao, Ngọc, Hải, Huy, Hiền
Tâm
Phương Giàu Thi
Bông Hồng Thi
Anh Phương
Đan Diễm
Định Chen
Lộc
Xuyên Nhi
Vui
Trị
Mai
Minh
Cầu
Định Cảnh
Ngân
Cường Huy
Võ Nữa Tạo
Thứ 6
21/06
Chung
Dương
Thiện Nhi
Tấn, Dung, Đa, Kiều, Hường, Quyến, Xuyên, Giao, Ngọc, Hải, Huy, Hiền
Linh
Giao Kiệt Hương
Phương Giàu Thi
Trâm Lợi
Anh Phương
Trọng Minh
Nguyễn
Oanh Mẹo
Hoàng
Thủ
Hiền
Bình
Cầu
Tú Phong
Vân
Sĩ Cường
Lưng Hồng Nguyên
Thứ 7
22/06
Tùng
Gái
Út Qúy Sơn
x
x
Bông Hồng Thi
Giao Kiệt Hương
Đan Diễm
Trâm Lợi
Định Chen
Thanh
Lắm Loan
Hiền
Tuyết
Hằng
Sơn
Lượm
Định Hiếu
Sang
Cường Huy
Võ Nữa Tạo
CN
23/06
Thanh
Tín
Đa Chiến Tiền
x
x
Phương Giàu Thi
Bông Hồng Thi
Anh Phương
Đan Diễm
Trọng Minh
Lộc
Xuyên Nhi
Vui
Tuyết
Mai
Thuận
Cầu
Tú Phong
Nhung
Sĩ Cường
Lưng Hồng Nguyên

* GHI CHÚ:

GIÁM ĐỐC

 

 

 

LƯU THANH TÙNG