SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
TTYT HUYỆN TÂN HỒNG

     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    BẢNG XẾP TRỰC CHUYÊN MÔN    
    ( Từ đến )  

 

Ngày trực
Lãnh đạo /TD /ĐDN
BS Ngoại
BS Nội
Siêu Âm
Phòng Khám
HSCC
Sản
Ngoại
Nội
Nhiễm
Đông Y
Nhi
Xét Nghiệm
X -Quang
Tổ Thu
Tài Xế
Bảo Vệ/ Điện Nước
Ngày
Đêm
Ngày
Đêm
Thứ 2
01/06
Quý
Gái
Lũy Loan
Bình Đa
Khuyên(s),Dung,Đa, Định,Tín(s),Truyền, Quí,Bích,Ngọc, Điền
Bông Hồng Nhật
trinh Lộc Tùng
Trâm V.Diễm
Anh N.Diễm
Giàu
Mai Nhi
Mai
Thủ
Mẹo
Hận
Hiếu
Kiệt
Huy
Võ Nguyên
Thứ 3
02/06
Tân
Quới
Bình Sơn
Bình Đa
Khuyên,Dung(c),Đa, Định,Tín,Linh, Quí,Bích,Ngọc, Điền
Cầu Phương Đức
Bông Hồng Nhật
Phương Sương
Trâm V.Diễm
Lượm
Hằng Hùng
Hoàng
Nhân
Hiền
Bích
Phong
Vân
Sang
Lưng Tạo
Thứ 4
03/06
Thành
Gái
Tấn Định
Đa
Tấn,Khuyên,Dung, Đa,Định,Tín, Quyến,Quí,Bích, Ngọc,Điền
Trinh Lộc Tùng
Cầu Phương Đức
Anh N.Diễm
Phương Sương
Thanh
Xuyên Hiệp
Vui
Diễm
Lụa
Liễu
Cảnh
Ngân
Chung Bình
Thứ 5
04/06
Huấn
Quới
Khuyên Quyến
Bình Đa
Tấn(s),Khuyên,Dung, Đa,Định(s),Tín, Hồ,Quí,Bích, Ngọc,Điền
Bông Hồng Nhật
Trinh Lộc Tùng
Trâm V.Diễm
Anh N.Diễm
Giàu
Mai Nhi
Mai
Thủ
Mẹo
Bình
Phong
Sang
Cường
Võ Nguyên
Thứ 6
05/06
Út
Gái
Hồ, Tín
Bình Đa
Tấn,Khuyên(s),Dung, Đa,Định,Tín, Sơn,Quí,Bích, Ngọc,Điền
Cầu Phương Đức
Bông Hồng Nhật
Phương Sương
Trâm V.Diễm
Lượm
Hằng Hùng
Hoàng
Nhân
Hiền
Sơn
Hiếu
Kiệt
Huy
Lưng Tạo
Thứ 7
06/06
Quý
Quới
Truyền Xuyên
X
X
Trinh Lộc Tùng
Cầu Phương Đức
Anh Huỳnh
Phương Sương
Thanh
Xuyên Hiệp
Vui
Diễm
Lụa
Hận
Cảnh
Vân
Sang
Chung Bình
CN
07/06
Thành
Gái
Chiến Kiều
X
X
Bông Hồng Nhật
Trinh Lộc Tùng
Trâm V.Diễm
Trâm V.Diễm
Giàu
Mai Hùng
Mai
Thủ
Mẹo
Bích
Hiếu
Ngân
Võ Nguyên

* GHI CHÚ:

GIÁM ĐỐC

 

 

 

NGUYỄN VĂN TÂN