SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
TTYT HUYỆN TÂN HỒNG

     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    BẢNG XẾP TRỰC CHUYÊN MÔN    
    ( Từ đến )  

 

Ngày trực
Lãnh đạo /TD /ĐDN
BS Ngoại
BS Nội
Siêu Âm
Phòng Khám
HSCC
Sản
Ngoại
Nội
Nhiễm
Đông Y
Nhi
Xét Nghiệm
X -Quang
Tổ Thu
Tài Xế
Bảo Vệ/ Điện Nước
Tổ
sàng
lọc
Ngày
Đêm
Ngày
Đêm
Thứ 2
21/06
Thành
Gái
Lũy Dư
Đa
Tấn,Dung(s),Đa, Hường,Kiều,Quí, Bích,Ngọc
Lộc Oanh Tùng
Phương Cầu Giao
Anh N.Diễm
Trâm V.Diễm
Lượm
Xuyên Mẹo
Hoàng
Nhân
Mai
Liểu
Hiếu
Nhung
Sang
Lưng Tạo
Hải Tuyến
Thứ 3
22/06
Quý
Quới
Hồ Hường
Đa
Tấn,Dung,Đa, Hường,Kiều,Quí, Bích,Ngọc
Bông Hồng Nhật
Lộc Oanh Tùng
Sương Hiểu
Anh N.Diễm
Vân
Hằng Thanh
Hoàng
Hằng
Hiền
Sơn
Phong
Ngân
Chung Tạo
Bình Tú
Thứ 4
23/06
Khải
Gái
Truyền Danh
Đa
Tấn,Dung,Đa, Hường(s),Kiều,Quí, Bích,Ngọc
Phương Cầu Giao
Bông Hồng Nhật
Trâm V.Diễm
Sương Tuyền
Giàu
Mai Nhi
Hoàng
Thủ
Lụa
Hận
Cảnh
Vân
Cường
Võ Nguyên
Hải Tuyến
Thứ 5
24/06
Tân
Quới
Chiến Kiều
Đa
Tấn,Dung,Đa, Hường,Kiều,Quí, Bích,Ngọc
Lộc Oanh Tùng
Phương Cầu Giao
Anh N.Diễm
Trâm V.Diễm
Lượm
Xuyên Mẹo
Hoàng
Nhân
Mai
Bích
Phong
Sang
Huy
Lưng Tạo
Bình Tú
Thứ 6
25/06
Thành
Gái
Đa Sơn
Đa
Tấn,Dung,Đa ,Kiều,Quí,Bích, Ngọc
Bông Hồng Nhật
Lộc Oanh Tùng
Sương Hiểu
Anh N.Diễm
Vân
Hằng Thanh
Hoàng
Hằng
Hiền
Liểu
Hiếu
Nhung
Sang
Chung Nguyên
Hải Tuyến
Thứ 7
26/06
Quý
Quới
Tâm Linh
X
X
Phương Cầu Giao
Bông Hồng Nhật
Trâm V.Diễm
Sương Tuyền
Giàu
Mai Nhi
Hoàng
Thủ
Lụa
Sơn
Cảnh
Ngân
Võ Tạo
Bình Tú
CN
27/06
Khải
Gái
Tấn Giang
X
X
Lộc Oanh Tùng
Phương Cầu Giao
Anh N.Diễm
Trâm V.Diễm
Lượm
Xuyên Mẹo
Hoàng
Nhân
Mai
Hận
Hiếu
Vân
Cường
Lưng Nguyên
Hải Tuyến

* GHI CHÚ:

GIÁM ĐỐC

 

 

 

NGUYỄN VĂN TÂN