SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
TTYT HUYỆN TÂN HỒNG

     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    BẢNG XẾP TRỰC CHUYÊN MÔN    
    ( Từ đến )  

 

Ngày trực
Lãnh đạo /TD /ĐDN
BS Ngoại
BS Nội
Siêu Âm
Phòng Khám
HSCC
Sản
Ngoại
Nội
Đông Y
Nhi
Xét Nghiệm
X -Quang
Tổ Thu
Tài Xế
Bảo Vệ/ Điện Nước
Ngày
Đêm
Ngày
Đêm
Thứ 2
26/08
Khải
Trí
Lũy Loan
Định
Tú,Khuyên, Quyến(s),Quí,Bích, Ngọc,Hồ, Linh (s),Thanh,, Chiến,Trọng
Nguyên Trinh Hải
Cầu Trị Phương
P.Anh Trâm
P.Anh Trâm
Lượm
Loan Hoàng Xuyên
Thủ
Mẹo
Bích
Cảnh
Vân
Cường
Lưng Nguyên
Thứ 3
27/08
Huấn
Gái
Quý Kiều Giang
Định
Tú,Khuyên, Quyến,Quí,Bích, Ngọc, Trọng, Xuyên, Bình
Bông Thiện Khang
Nguyên Trinh Hải
Sương V.Diễm
Sương V.Diễm
Thanh
Mai Thi Tài
Trang
Vui
Minh
Phong
Kiệt
Huy
Phương Bình
Thứ 4
28/08
Thành
Trí
Truyền Bình
Định
Tú,Khuyên, Quyến,Quí,Bích, Ngọc,Chung, Thanh,Quý,Loan,Kiều
Cầu Trị Phương
Bông Thiện Khang
Trâm Phương
Trâm Phương
Giàu
Hiệp Hùng K.Mai
Nhân
Hiền
Liễu
Hiếu
Ngân
Sang
Hùm Tạo
Thứ 5
29/08
Huấn
Gái
Chiến Sơn Giang
Định
Tú,Khuyên, Quyến,Quí,Bích, Ngọc,Hồ(s),Loan,Xuyên,Tâm
Nguyên Trinh Hải
Cầu Trị Phương
P.Anh Diễm
P.Anh Diễm
Giao
Loan Hoàng Xuyên
Thủ
Lụa
Bình
Phong
Vân
Võ Nguyên
Thứ 6
30/08
Thành
Trí
Linh Trọng
Định
Tú,Khuyên, Quyến,Quí,Bích, Ngọc,Lũy, Kiều,Bình`
Bông Thiện Khang
Nguyên Trinh Hải
Sương Phương
Sương Phương
Thanh
Mai Thi Tài
Trang
Mẹo
Hận
Cảnh
Kiệt
Cường
Lưng Bình
Thứ 7
31/08
Tân
Gái
Khuyên Quyến
X
X
Cầu Trị Phương
Bông Thiện Khang
Trâm P.Trâm
Trâm P.Trâm
Giàu
Hiệp Hùng K.Mai
Nhân
Vui
Bích
Hiếu
Ngân
Huy
Phương Tạo
CN
01/09
Khải
Trí
Hồ, Tú
X
X
Nguyên Trinh Hải
Cầu Trị Phương
Sương V.Diễm
Sương V.Diễm
Giàu
Loan Hoang Xuyên
Thủ
Hiền
Minh
Cảnh
Vân
Sang
Hùm Nguyên

* GHI CHÚ:

GIÁM ĐỐC

 

 

 

NGUYỄN VĂN TÂN