SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
TTYT HUYỆN TÂN HỒNG

     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    BẢNG XẾP TRỰC CHUYÊN MÔN    
    ( Từ đến )  

 

-->

Ngày trực
Lãnh đạo /TD /ĐDN
BS Ngoại
BS Nội
Siêu Âm
Khoa
Khám Bệnh
HSCC
Sản
Gây Mê
Ngoại
Nội
Đông Y
Nhi
Xét Nghiệm
Phòng Mổ
X -Quang
Tổ Thu
Tài Xế
Bảo Vệ/ Điện Nước
BS
Trực
Covid
ĐD
Trực
Covid
KH
NV
Dược
KS
NK
ATTP
KS
BT
Chống
dịch
Ngày
Đêm
Ngày
Đêm
Thứ 2
30/01
(Mùng 9)
Quý
Thiện
Dung A.Thư
C.Tú Định
Tấn,Dung,Đa, Hường,Kiều,Quyến, Quí,Bích,Hải, Huy
Bông Hồng Thi
Oanh Mal Thuận
Đan Huỳnh
Đan Huỳnh
Trọng Chen
Giàu
Loan
Hằng
Hiền
Liểu
Lượm
Hiếu
Nu
Lưng Hồng Nguyên
Út
Hoàng
Thứ 3
31/01
Khải
Quới
Tâm Dương
C.Tú Định
Tấn,Dung(s),Đa, Kiều,Hường,Quyến, Quí,Bích,Hải, Huy
Phương Lộc Nhật
Bông Hồng Thi
Phương Sương
Phương Sương
Định Minh
Thanh
Mai
Nhân
Mai
Minh
Cầu
Phong
Ngân
Cường
Võ Nữa Tạo
Út
Vui
Thứ 4
01/02
Thành
Gái
Hường Sơn
C.Tú Định
Tấn,Dung,Đa, Hường,Kiều,Quyến. Quí,Bích,Hải, huy
Oanh Mal Thuận
Phương Lộc Nhật
N.Diễm V.Diễm
N.Diễm V.Diễm
Trọng Chen
Hiền
Nhi
Thủ
Lụa
Bình
Nguyễn
Cảnh
Sang
Huy
Lưng Hồng Nguyên
Út
Hoàng
Thứ 5
02/02
Tân
Tín
Lũy Thu
C.Tú Định
Tấn,Dung,Đa, Hường(s),Kiều,Quyến, Quí,Bích,Hải, Huy
Bông Hồng Thi
Oanh Mal Thuận
Đan Huỳnh
Đan Huỳnh
Định Minh
Giàu
Lắm
Hằng
Hiền
Hận
Lượm
Phong
Vân
Võ Nữa Tạo
Út
Hiệp
Thứ 6
03/02
Quý
Thiện
Hồ, Nu
C.Tú Định
Tấn,Dung,Đa, Hường,Kiều,Quyến, Quí,Bích,Hải, Huy
Phương Lộc Nhật
Bông Hồng Thi
Phương Sương
Phương Sương
Trọng Chen
Thanh
Loan
Nhân
Hiền
Sơn
Cầu
Hiếu
Nu
Cường
Lưng Hồng Nguyên
Út
Hoàng
Thứ 7
04/02
Khải
Quới
Tấn Giang M.Thư
X
X
Oanh Mal Thuận
Phương Lộc Nhật
N.Diễm V.Diễm
N.Diễm V.Diễm
Định Minh
Hiền
Mai
Thủ
Mai
Liểu
Nguyễn
Cảnh
Ngân
Huy
Võ Nữa Tạo
Út
Vui
CN
05/02
Thành
Gái
B.Kiều Bình Linh
X
X
Bông Hồng Thi
Oanh Mal Thuận
Đan Huỳnh
Đan Huỳnh
Trọng Chen
Giàu
Nhi
Hằng
Lụa
Minh
Lượm
Hiếu
Sang
Lưng Hồng Nguyên
Út
Hiệp

* GHI CHÚ:

GIÁM ĐỐC

 

 

 

NGUYỄN VĂN TÂN