SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
TTYT HUYỆN TÂN HỒNG

     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    BẢNG XẾP TRỰC CHUYÊN MÔN    
    ( Từ đến )  

 

Ngày trực
Lãnh đạo /TD /ĐDN
BS Ngoại
BS Nội
Siêu Âm
Khoa
Khám Bệnh
HSCC
Sản
Ngoại Nhi
Nội
Nhiễm
Đông Y
Xét Nghiệm
X -Quang
Tổ Thu
Tài Xế
Bảo Vệ/ Điện Nước
Lãnh
Đạo
Trực
Covid
BS
Trực
Covid
BS
Trực
Đội
P.U.N
ĐD
Trực
Covid
Test
sàng lọc
Covid
Ngày
Đêm
Ngày
Đêm
Thứ 2
23/05
Thành
Phong
Tấn Thư
Định
Tấn,Dung,Hường, Kiều,Quí,Bích, Hải,Huy
Thi Hồng Tùng
Giao Giàu Bông
V.Diễm N.Diễm
V.Diễm N.Diễm
Thoa
Mai Loan
Nhân
Hận
Hiếu
Ngân
Huy
Võ Hồng Nguyên
Út
Linh
Hiệp Vui
Nhân
Thứ 3
24/05
Quý
Gái
Sơn, Nu
Định
Tấn(s),Dung,Hường, Kiều,Quí,Bích, Hải,Huy
Phương Nhật Lộc
Thi Hồng Tùng
Anh Đan
Anh Đan
Mai
Xuyên Lắm
Thủ
Liểu
Cảnh
Vân
Sang
Lưng Nữa Tạo
Út
Hồ
Hoàng Hiền
Lượm
Thứ 4
25/05
Khải
Quới
Dư Giao
Định
Tấn,Dung,Hường, Kiều,Quí,Bích, Hải,Huy
Giao Giàu Mal
Phương Nhật Lộc
Tuyền Sương
Tuyền Sương
Hiền
Mẹo Thanh
Hằng
Sơn
Hiếu
Sang
Võ Hồng Nguyên
Út
Linh
Hiệp Vui
Thịnh
Thứ 5
26/05
Thành
Phong
Tâm Danh
Định
Tấn,Dung,Hường, Kiều,Quí,Bích, Hải,Huy
Thi Hồng Tùng
Giao Giàu Mal
V.Diễm N.Diễm
V.Diễm N.Diễm
Lụa
Mai Loan
Nhân
Bình
Cảnh
Nhung
Huy
Lưng Nữa Tạo
Út
Hồ
Hoàng Hiền
Nhân
Thứ 6
27/05
Tân
Gái
Giang Thư
Định
Tấn,Dung,Hường, Kiều,Quí,Bích, Hải,Huy
Phương Nhật Lộc
Thi Hồng Tùng
Anh Đan
Anh Đan
Chen
Xuyên Lắm
Thủ
Hận
Hiếu
Ngân
Sang
Võ Hồng Nguyên
Út
Linh
Hiệp Vui
Lượm
Thứ 7
28/05
Quý
Phong (Quới)
Kiều Nu
X
X
Giao Nhật Bông
Phương Giàu Lộc
Tuyền Sương
Tuyền Sương
Thoa
Mẹo Thanh
Hằng
Liểu
Cảnh
Vân
Lưng Nữa Tạo
Út
Hồ
Hoàng Hiền
Thịnh
CN
29/05
Khải
Quới (Phong)
Trọng Giao
X
X
Thi Hồng Tùng
Giao Nhật Oanh
V.Diễm N.Diễm
V.Diễm N.Diễm
Mai
Mai Loan
Nhân
Sơn
Hiếu
Sang
Cường
Võ Hồng Nguyên
Út
Linh
Hoàng Hiền
Nhân

* GHI CHÚ:

GIÁM ĐỐC

 

 

 

NGUYỄN VĂN TÂN