SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
TTYT HUYỆN TÂN HỒNG

     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    BẢNG XẾP TRỰC CHUYÊN MÔN    
    ( Từ đến )  

 

Ngày trực
Lãnh đạo /TD /ĐDN
BS Ngoại
BS Nội
Siêu Âm
Khoa
Khám Bệnh
Khám Lao
HSCC
Sản
Gây Mê
Ngoại
Nội
Nhiễm
Đông Y
Nhi
Xét Nghiệm
Phòng Mổ
X -Quang
Tổ Thu
Tài Xế
Bảo Vệ/ Điện Nước
Ngày
Đêm
Ngày
Đêm
Thứ 2
27/11
Chung
Gái
Chiến Nhi
Định C.Tú
Dung,Kiều, Hường, Quyến,Xuyên,Thu, Thiện,Ngọc,Hải, Huy,Hiền
Linh
Mal Giao Hương
Phương Lộc Nhật
Đan Diễm
Trâm Lợi
Định Minh
Nguyễn
Oanh Lắm
Vui
Thủ
Hằng
Minh
Lượm
Phong
Ngân
Cường
Võ Nữa Tạo
Thứ 3
28/11
Thanh
Thiện (Tín)
Dung Sơn
Định C.Tú
Dung,Đa,Kiều, Hường,Quyến,Xuyên, Thu,Thiện, Ngọc, Hải,Huy,Hiền
Linh
Bông Hồng Thi
Mal Giao Hương
Phương Sương
Đan Diễm
Định Chen
Giàu
Mai Nhi
Hoàng
Nhân
Hiền
Hận
Cầu
Cảnh
Vân
Huy
Lưng Hồng Nguyên
Thứ 4
29/11
Tân
Thu
Tâm Tiền
Định C.Tú
Tấn,Kiều,Hường, Quyến,Xuyên,Thu, Thiện,Ngọc,Hải, Huy,Hiền
Linh
Phương Lộc Nhật
Bông Hồng Thi
Trâm Lợi
Phương Sương
Trọng Minh
Thanh
Loan Lụa
Hiền
Tuyết
Mai
Bình
Cầu
Hiếu
Sang
Võ Nữa Tạo
Thứ 5
30/11
Thành
Thiện
Lũy Nhi
Định C.Tú
Tấn,Dung,Kiều, Hường,Quyến,Xuyên, Thu,Thiện, Ngọc, Hải,Huy,Hiền
Linh
Mal Giao Hương
Phương Lộc Nhật
Đan Diễm
Trâm Lợi
Trọng Chen
Nguyễn
Oanh Lắm
Hoàng
Thủ
Hằng
Sơn
Lượm
Cảnh
Nhung
Cường
Lưng Hồng Nguyên
Thứ 6
01/12
Khải
Dương
Tấn Sơn
Định C.Tú
Tấn,Dung,Kiều, Hường,Quyến,Xuyên, Thu,Thiện, Ngọc, Hải,Huy,Hiền
Linh
Bông Hồng Thi
Mal Giao Hương
Phương Sương
Đan Diễm
Định Minh
Giàu
Mai Nhi
Vui
Nhân
Hiền
Minh
Lượm
Phong
Ngân
Huy
Võ Nữa Tạo
Thứ 7
02/12
Khải (Chung)
Gái
Giang Bình Tiền
X
X
X
Phương Lộc Nhật
Bông Hồng Thi
Trâm Lợi
Phương Sương
Định Chen
Thanh
Loan Lụa
Hiền
Tuyết
Mai
Hận
Cầu
Hiếu
Vân
Lưng Hồng Nguyên
CN
03/12
Thanh
Tín
M.Kiều Thiện Nhi
X
X
X
Mal Giao Hương
Phương Lộc Nhật
Đan Diễm
Trâm Lợi
Trọng Minh
Nguyễn
Oanh Lắm
Hoàng
Thủ
Hằng
Bình
Cầu(Ngày) Lượm(Đêm)
Phong
Sang
Cường
Võ Nữa Tạo

* GHI CHÚ:

GIÁM ĐỐC

 

 

 

NGUYỄN VĂN TÂN