SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
TTYT HUYỆN TÂN HỒNG

     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    BẢNG XẾP TRỰC CHUYÊN MÔN    
    ( Từ đến )  

 

Ngày trực
Lãnh đạo /TD /ĐDN
BS Ngoại
BS Nội
Siêu Âm
Phòng Khám
HSCC
Sản
Ngoại
Nội
Đông Y
Nhi
Xét Nghiệm
X -Quang
Tổ Thu
Tài Xế
Bảo Vệ/ Điện Nước
Ngày
Đêm
Ngày
Đêm
Thứ 2
21/10
Quý
Trí
Tâm Sơn
Bình Đa
Tấn,Khuyên,Quyến, Đa,Định,Tín, Quí,Bích,Ngọc
Phương Cầu Đức
Bông Hằng Hồng
Phương V.Diễm
Phương V.Diễm
Thanh
Xuyên Hùng K.Mai
Nhân
Mẹo
Hận
Hiếu
Vân
Sang
Lưng Bình
Thứ 3
22/10
Thành
Mai
Lũy Trọng
Bình Đa
Tấn,Khuyên,Quyến, Đa,Định,Tín,Linh Quí,Bích, Ngọc
Trinh Lộc, Hải
Phương Cầu Đức
Trâm Anh
Trâm Anh
Lượm
Mai Thi Tài
Thủ
Vui
Bình
Cảnh
Kiệt
Phương Tạo
Thứ 4
23/10
Huấn
Thu Ba
Truyền Quyến
Bình Đa
Tấn,Khuyên,Quyến, Đa,Định,Tín, Hồ,Quí,Bích, Ngọc
Bông Hằng Hồng
Trinh Lộc, Hải
Sương Phương
Sương Phương
Giao
Loan Hoàng Xuyên
Trang
Hiền
Sơn
Phong
Sang
Cường
Hùm Nguyên
Thứ 5
24/10
Út
Trí
Chiến Đa
Bình Đa
Tấn,Khuyên,Quyến, Sơn,Đa,Định, Tín,Quí,Bích, Ngọc
Phương Cầu Đức
Bông Hằng Hồng
Diễm Anh
Diễm Anh
Thanh
Nhi Hùng K.Mai
Nhân
Lụa
Hận
Cảnh
Ngân
Huy
Võ Bình
Thứ 6
25/10
Thành
Mai
Bình Xuyên
Bình
Tấn,Khuyên,Quyến, Đa,Định,Tín, Truyền,Quí,Bích, Ngọc
Trinh Lộc, Hải
Phương Cầu Đức
Trâm Sương
Trâm Sương
Lượm
Mai Thi Tài
Thủ
Mẹo
Liễu
Hiếu
Vân
Sang
Lưng Tạo
Thứ 7
26/10
Tân
Thu Ba
Khuyên Loan
X
X
Bông Hằng Hồng
Trinh Lộc, Hải
Anh Phương
Anh Phương
Giàu
Loan Hoàng Xuyên
Trang
Vui
Minh
Phong
Kiệt
Phương Nguyên
CN
27/10
Huấn
Trí
Hồ Kiều
X
X
Phương Cầu Đức
Bông Hằng Hồng
Diễm Sương
Diễm Sương
Giao
Nhi Hùng K.Mai
Nhân
Hiền
Bích
Cảnh
Sang
Cường
Hùm Bình

* GHI CHÚ:

GIÁM ĐỐC

 

 

 

NGUYỄN VĂN TÂN