SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
TTYT HUYỆN TÂN HỒNG

     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    BẢNG XẾP TRỰC CHUYÊN MÔN    
    ( Từ đến )  

 

Ngày trực
Lãnh đạo /TD /ĐDN
BS Ngoại
BS Nội
Siêu Âm
Phòng Khám
HSCC
Sản
Ngoại Nhi
Nội
Nhiễm
Đông Y
Xét Nghiệm
X -Quang
Tổ Thu
Tài Xế
Bảo Vệ/ Điện Nước
Tổ
sàng
lọc
Test
sàng lọc
Covid
Ngày
Đêm
Ngày
Đêm
Thứ 2
27/09
Quý
Gái
Đa Thiện
Đa Định
Dung,Đa,Hường, Kiều,Quyến,Quí, Hải
Nhi Phương Cầu
Nhật Hồng Giao
Sương P.Anh
Sương P.Anh
Vân
Xuyên
Vui
Nhân
Sơn
Cảnh
Vân
Cường
Võ Lưng Nguyên
Hải Tuyến
Guôl
Thứ 3
28/09
Thành
Quới
Dung Thư
Định
Dung,Đa(s),Hường, Kiếu,Quyến,Quí, Hải
Oanh Lộc, Thi
Nhi Phương Cầu
N.Diễm Trâm
N.Diễm Trâm
Lụa
Lắm
Giàu
Hằng
Bích
Hiếu
Sang
Huy
Võ, Nữa, Tạo
K.Hiền Tú
Bẩy
Thứ 4
29/09
Khải
Gái
Tâm Danh
Đa Định
Tấn,Dung(s),Đa, Hường,Kiếu,Quyến, Quí,Hải
Nhật Hồng Giao
Oanh Lộc, Thi
Sương P.Anh
Sương P.Anh
Mai
Hằng
Hiệp
Nhân
Liểu
Phong
Nhung
Sang
Lưng Nữa Nguyên
Hải Tuyến
Guôl
Thứ 5
30/09
Tân
Gái
Tấn Thiện
Đa Định
Tấn,Dung,Đa, Hường,Kiều,Quyến, Quí,Hải
Nhi Phương Cầu
Nhật Hồng Giao
N.Diễm Trâm
N.Diễm Trâm
Chen
Thanh
Vui
Hằng
Sơn
Hiếu
Ngân
Võ Lưng Tạo
K.Hiền
Bẩy
Thứ 6
01/10
Quý
Quới
Hường Thư
Đa Định
Tấn(s),Dung,Đa, Hường(s),Kiều,Quyến, Quí,Hải
Oanh Lộc, Thi
Nhi Phương Cầu
Sương P.Anh
Sương P.Anh
Vân
Xuyên
Giàu
Bích
Bích
Cảnh
Vân
Cường
Võ Nữa Nguyên
Hải Tuyến
Guôl
Thứ 7
02/10
Thành
Quới
Lũy Danh
X
X
Nhật Hồng Giao
Oanh Lộc, Thi
N.Diễm Trâm
N.Diễm Trâm
Lụa
Lắm
Hiệp
Liểu
Liểu
Phong
Sang
Huy
Lưng Nữa Tạo
K.Hiền Tú
Bẩy
CN
03/10
Khải
Gái
Kiều Thiện
X
X
Nhi Phương Cầu
Nhật Hồng Giao
Sương P.Anh
Sương P.Anh
Mai
Hằng
Vui
Nhân
Sơn
Cảnh
Nhung
Sang
Võ Lưng Nguyên
Hải Tuyến
Guôl

* GHI CHÚ:

GIÁM ĐỐC

 

 

 

NGUYỄN VĂN TÂN